தெம்மா தெம்மா | Themma Themma Song Lyrics in Tamil

Themma Themma Song Lyrics in Tamil from Rain Rain Come Again Movie. Themma Themma Song Lyrics penned by Thara Thomas Moolayil.

Themma Themma Lyrics in Tamil

தெம்மா தெம்மா
தெம்மாடிக் காத்தே
சும்மா சும்மா
சும்மாதே காத்தே

நீ மாலைமேலே
மழைமேக துதி கொடுத்ததே
காலமுலயே சும்பிக்காதே

கண்ணே கண்ணே கண்ணே
என் கண்மணி பெண்ணின் புல்காதே
பொண்ணே ஏ பொண்ணே
கொன்ன பொண்ண ரஞ்சனமிளக்காதே

ஆலிலையில் ஊஞ்சலடி
கொண்டோலம் துள்ளி நடக்காதே
பூங்கொம்பிலே பூமரத்தும்பியே
பூக்கில துள்ளிச்சு போகாதே

தெம்மா தெம்மா
தெம்மாடிக்காத்தே
நீ சக்கரமாவின்டே
கொம்பு குலுக்காதே

சும்மா சும்மா
சும்மாதே காத்தே
சித்திரை பெண்ணின்
கூட பொலிக்காதே

கதிராடும் முண்ட
பாடத்திலவேல்கதே
குடபாரும் கனியங்குன்றில்
மழைத்தூவதே

வலம்பிரிஷங்கிலும்
இடம்பிரிகுன்னியிலும்
இடமலையாட்டிலும்
மணிமலைமேட்டிலும்

என் தான்தோன்தி காத்தே
வாயாடி காத்தே
நீ என்னோடொப்பம் பாடமெங்கில்
கூடே ஞானும் பாடம்

தெம்மா தெம்மா
தெம்மாடிக் காத்தே
நீ சக்கரமாவின்டே
கொம்பு குலுக்காதே

சும்மா சும்மா
சும்மாதே காத்தே
சித்திரை பெண்ணின்
கூட பொலிக்காதே

பகலில்லா இராவில்லாதே
அலையாம் கூடே
வெயிலில்லா மழையில்லாதே
துடையாம் கூடே

இளமூலம்தண்டிலே
பிரணயவசந்தவும்
மலைமுகில் சிந்திலே
மழைவிழச்சந்தவும்

என் கின்னாரகாத்தே
என் புன்னாரகாத்தே
நீ பங்கிடுவாதால்
என்னையும் கூட்டா
எங்கில் ஞானும் கூடாம்

தெம்மா தெம்மா
தெம்மாடிக் காத்தே
சும்மா சும்மா
சும்மாதே காத்தே

நீ மாலைமேலே
மழைமேக துதி கொடுத்ததே
காலமுலயே சும்பிக்காதே

கண்ணே கண்ணே கண்ணே
என் கண்மணி பெண்ணின் புல்காதே
பொண்ணே ஏ பொண்ணே
கொன்ன பொண்ண ரஞ்சனமிளக்காதே

ஆலிலையில் ஊஞ்சலடி
கொண்டோலம் துள்ளி நடக்காதே
பூங்கொம்பிலே பூமரத்தும்பியே
பூக்கில துள்ளிச்சு போகாதே

தெம்மா தெம்மா
தெம்மாடிக் காத்தே
சும்மா சும்மா
சும்மாதே காத்தே

தெம்மா தெம்மா
தெம்மாடிக் காத்தே
சும்மா சும்மா
சும்மாதே காத்தே

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *