நமஸ்தேஸ்து மஹாமாயே | Namastestu Mahamaye Lyrics in Tamil

Namastestu Mahamaye Lyrics in Tamil from Sanskrit Devotional Songs. Sri Mahalakshmi Ashtakam or Namastestu Mahamaye Lyrics in Tamil.

Namastestu Mahamaye Lyrics in Tamil

நமஸ்தேஸ்து மஹாமாயே
ஶ்ரீபீடே ஸுரபூஜிதே
ஸங்க சக்ர கதாஹஸ்தே
மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே

நமஸ்தே கருடாரூடே
கோலாஸுர பயங்கரி
ஸர்வபாபஹரே தேவி
மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே

ஸர்வஜ்ஞே ஸர்வவரதே
ஸர்வ துஷ்ட பயங்கரி
ஸர்வதுஃக ஹரே தேவி
மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே

ஸித்தி புத்தி ப்ரதே தேவி
புக்தி முக்தி ப்ரதாயினி
மன்த்ர மூர்தே ஸதா தேவி
மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே

ஆத்யன்த ரஹிதே தேவி
ஆதி சக்தி மகேஸ்வரி
யோகஜ்ஞே யோக ஸம்பூதே
மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே

ஸ்தூல ஸூக்ஷ்ம மஹாரௌத்ரே
மஹாசக்தி மஹோதரே
மஹா பாப ஹரே தேவி
மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே

பத்மாஸன ஸ்திதே தேவி
பரப்ரஹ்ம ஸ்வரூபிணி
பரமேஸி ஜகன்மாத
மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே

ஸ்வேதாம்பரதரே தேவி
நானாலங்கார பூஷிதே
ஜகஸ்திதே ஜகன்மாத
மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே

மஹாலக்ஷ்மஷ்டகம் ஸ்தோத்ரம்
யஃபடேத் பக்திமான் நர
ஸர்வ ஸித்தி மவாப்னோதி
ராஜ்யம் ப்ராப்னோதி ஸர்வதா

ஏககாலே படேன்னித்யம்
மஹாபாப வினாஸனம்
த்விகால்ம் யஃ படேன்னித்யம்
தன தான்ய ஸமன்வித

த்ரிகாலம் யஃபடேன்னித்யம்
மஹாஸத்ரு வினாஸனம்
மஹாலக்ஷ்மீ ர்பவே நித்யம்
ப்ரஸன்னா வரதா ஸூபா

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *