Narayaneeyam Dasakam 100 Lyrics in Tamil

Narayaneeyam Dasakam 100 Lyrics in Tamil from Lord Perumal Songs. Sriman Narayaneeyam Dasakam 100 Lyrics has penned by Veda Vyasar.

Sri Narayaneeyam Dasakam 100 Lyrics

அக்ரே பஸ்யாமி தேஜோ நிபிட தரகலா
யாவலீ லோபனீயம்
பீயூஷா ப்லாவிதோஹம் ததனு ததுதரே
திவ்ய கைஸோரவேஷம்
தாருண்யாரம்ப ரம்யம் பரம ஸுக
ரஸாஸ்வாத ரோமாஞ்சிதாங்கை
ராவீதம் நாரதாத்யை விலஸ துபநிஷத்
ஸுந்தரீ மண்ட லைஸ்ச

நீலாபம் குஞ்சிதாக்ரம் கனமமலதரம்
ஸம்யதம் சாருபங்க்யா
ரத்னோத்தம்ஸாபி ராமம் வலயிதம்
உதயச் சந்த்ரகை பிஞ்சச ஜாலை
மந்தாரஸ்ரங் நிவீதம் தவ ப்ருது கபரீ
பாரம் ஆலோகயேஹம்
ஸ்நிக்த ஸ்வேதோர்த்வ புண்ட்ராமபிச
ஸுலலிதாம் பால பாலேந்து வீதீம்

ஹ்ருத்யம் பூர்ணானுகம்பார்ணவ ம்ருது
லஹரீ சஞ்சல ப்ரூ விலாஸை
ஆநீல ஸ்நிக்த பக்ஷ்மாவளி பரிலஸிதம்
நேத்ர யுக்மம் விபோதே
ஸாந்த்ரச்சாயம் விஸாலாருண
கமலதலாகாரம் ஆமுக்த தாரம்
காருண்யா லோகலீலா ஸிஸிரித புவனம்
க்ஷிப்யதாம் மய்யனாதே

உத்துங்கோல்லாஸி நாஸம் ஹரிமணி
முகுர ப்ரோல்லஸத் கண்டபாலீ
வ்யாலோலத் கர்ண பாஸாஞ்சித
மகர மணீ குண்டலத் வந்த்வ தீப்ரம்
உன்மீலத் தந்த பங்தி ஸ்புர தருண
தரச் சாய பிம்பா தராந்த
ப்ரீதி ப்ரஸ்யந்தி மந்தஸ்மித மதுரதரம்
வக்த்ரம் உத்பாஸதாம்மே

பாஹுத்வந்த்வேன ரத்னோஜ்வல
வலய ப்ருதா ஸோண பாணி ப்ரவாலே
நோபாத்தாம் வேணுநாலீம் ப்ரஸ்ருத
நக மயூக அங்குலீ ஸங்கஸாராம்
க்ருத்வா வக்த்ரார விந்தே ஸுமதுர
விகஸத் ராகம் உத்பாவ்யமானை
ஸப்த ப்ரஹ்மாம்ருதைஸ்த்வம் ஸிஸிரித
புவனை ஸிஞ்சமே கர்ணவீதீம்

உத்ஸர்பத் கௌஸ்துப ஶ்ரீததிபி
ரருணிதம் கோமலம் கண்டதேஸம்
வக்ஷ ஶ்ரீவத்ஸரம்யம் தரலதர ஸமுத்
தீப்ர ஹாரப்ரதானம்
நானா வர்ண ப்ரஸூநாவலி கிஸலயிநீம்
வன்யமாலாம் விலோல
ல்லோலம்பாம் லம்பமானாம் உரஸி
தவ ததா பாவயே ரத்னமாலாம்

அங்கே பஞ்சாங்க ராகை அதிஸய
விகஸத் ஸௌரபாக்ருஷ்ட லோகம்
லீனானேக த்ரிலோகீ விததிமபி
க்ருஸாம் பிப்ரதம் மத்யவல்லீம்
ஸக்ராஸ்ம ந்யஸ்த தப்தோஜ்வல
கனகநிபம் பீதசேலம் ததானம்
த்யாயாமோ தீப்தரஸ்மி ஸ்புட
மணிரஸனா கிங்கிணீ மண்டிதம் த்வாம்

ஊரூ சாரூ தவோரூ கனம் அஸ்ருண
ருசௌ சித்த சோரௌ ரமாயா
விஸ்வக்ஷோபம் விஸங்க்ய த்ருவம்
அநிஸம் உபௌ பீதசேலா வ்ருதாங்கௌ
ஆனம்ராணாம் புரஸ்தான் ந்யஸனத்ருத
ஸமஸ்தார்த்த பாலீ ஸமுத்க
ச்சாயம் ஜானுத்வயம் ச க்ரம ப்ருதுல
மனோஜ்ஞே ச ஜங்கே நிஷேவே

மஞ்ஜீரம் மஞ்ஜுனாதைரிவ பத
பஜனம் ஸ்ரேய இத்யாலபந்தம்
பாதாக்ரம் ப்ராந்திமஜ்ஜத் ப்ரணத
ஜனமனோ மந்தரோத்தார கூர்மம்
உத்துங்கா தாம்ர ராஜன் நகரஹி
மகரஜ்யோத்ஸ்னயா சாஸ்ரிதானாம்
ஸந்தாப த்வாந்த ஹந்த்ரீம் ததிமனு
கலயே மங்களாம் அங்குலீனாம்

யோகீந்த்ராணாம் த்வதங்கேஷ்வதிக
ஸுமதுரம் முக்திபாஜாம் நிவாஸோ
பக்தானாம் காமவர்ஷ த்யுதரு
கிஸலயம் நாத தே பாதமூலம்
நித்யம் சித்த ஸ்த்திதம் மே பவன புரபதே
க்ருஷ்ண காருண்ய ஸிந்தோ
ஹ்ருத்வா நிஸ்ஸேஷ தாபான் ப்ரதிஸது
பரமானந்த ஸந்தோஹ லக்ஷ்மீம்

அஜ்ஞாத்வா தே மஹத்வம் யதிஹ நிகதிதம்
விஸ்வனாத க்ஷமேதா
ஸ்தோத்ரம் சைதத் ஸஹஸ்ரோத்தரம்
அதிக தரம் த்வத் ப்ரஸாதாய பூயாத்
த்வேதா நாராயணீயம் ஸ்ருதிஷு ச ஜனுஷா
ஸ்துத்யதா வர்ணனேன
ஸ்பீதம் லீலாவதாரை இதமிஹ குருதாம்
ஆயு ஆரோக்ய ஸௌக்யம்

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *